Condicions de compra

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació – ara d’ara endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts en la nostra web: www.saneseco.es, de propietat de Saneseco SCCL (d’ara endavant Saneseco), empresa inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya amb número d’inscripció Núm. 16102 , amb NIF F56198062, amb adreça fiscal al carrer Rades número 18 3r 2a 08004 de Barcelona.

Els usuaris que realitzin compres en www.saneseco.es accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes, tal com si fossin escrites en el moment de contractació/compra.

Serà requisit indispensable la lectura i l’acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.saneseco.es .

Saneseco es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles a partir del lloc web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert, excepte error tipogràfic o similar, i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Una vegada formalitzat la comanda, s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor adquirent i, des d’aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l’exprés acord de tots dos contractants. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà i s’enviarà a l’usuari mitjançant correu electrònic o el canal de comunicació habitual.

Saneseco es reserva el dret de denegar i/o suspendre l’accés als serveis prestats en www.saneseco.es per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació d’aplicació, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en supòsits de frau detectats per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

Enviaments

– Els terminis de lliurament de la mercaderia en estoc oscil·len entre els 3 i els 10 dies des de la formalització de la compra, en funció de la mercaderia i la destinació. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible.
– Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte. En les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l’article el termini de lliurament del qual sigui major.
– El lliurament dels productes es realitzarà a peu de carrer.
– El client disposarà de 5 dies per a comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per a comprovar que s’inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passats aquests 5 dies es donarà per acceptat l’enviament i no s’acceptaran reclamacions per desperfectes o fallades amb l’enviament.
– Es considerarà lliurada una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en els pròxims 5 dies quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que poguessin existir.
– En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per a poder reclamar la incidència a l’empresa de transport.

Desistiment

A aquest efecte, Saneseco informa que el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) estableix diverses opcions per a poder exercir el dret de desistiment. Per a poder gestionar correctament la devolució, el client haurà de posar-se en contacte amb Saneseco mitjançant correu electrònic: info@saneseco.es
Conforme a la legislació vigent, es pot procedir a deixar sense efecte el contracte subscrit, sense necessitat de justificar tal decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s’ha d’enviar per correu electrònic a info@saneseco.es les següents dades:
– Nom i referència del producte
– Número de demanat
– Data de compra
– Nom del comprador/a domicili del comprador/a
– Si l’adreça d’enviament és diferent a la del comprador/a, s’haurà d’indicar el nom i domicili del destinatari/a.

El consumidor/a només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

1. La prestació de serveis, quan l’execució dels mateixos hagi començat, amb previ consentiment del consumidor/a o usuari/a.
2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.
6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
7. Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a Saneseco una visita per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns o consumibles diferents dels productes utilitzats necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

Una vegada rebem el/els producte/s, et retornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:
– Si vas pagar amb targeta, l’abonament el realitzarem en el teu compte en un termini de 48 a 72 hores hàbils.
– Si el pagament el vas fer per transferència, et demanarem un número de compte per a fer-te l’abonament. Tingues en compte que poden passar fins a 48h hàbils fins que es vegi reflectit en el teu compte bancari.
– Per a la resta de les formes de pagament, et sol·licitarem un número de compte per a fer-te l’abonament.

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Condicions de devolucions

– Per a productes venuts i lliurats per Saneseco, pots retornar els teus articles per qualsevol motiu dins del termini establert legalment per a exercir el dret de desistiment, 14 dies naturals des del seu lliurament.
– En cas que la devolució es realitzi per causes no imputables a Saneseco, el client es farà càrrec de la devolució dels productes. Els costos del transport de la devolució seran a càrrec del client.
– Amb la finalitat de poder evitar qualsevol tipus de mal en l’enviament, tota mercaderia ha de ser retornada en les seves condicions originals, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article.
– Una vegada enviada i aprovada la sol·licitud de devolució, rebràs les instruccions en el teu correu electrònic perquè ens facis arribar el producte a les nostres instal·lacions. Hauràs d’enviar els béns sense cap demora i sempre dins del termini màxim de 14 dies naturals des que vas rebre la teva comanda.
– Una vegada rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import. En cas que la devolució es realitzi per causes imputables a Saneseco, et retornarem el pagament rebut, inclòs la despesa de lliurament amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part teva d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari.
– Devolució de productes amb regal o promoció: Serà obligatori la devolució completa (pack complet o article + regalo) per a poder procedir al reemborsament.

Garanties

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o el seu funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la seva reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:
– Defectes i deterioracions produïdes per fets externs, accidents, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de Saneseco o el fabricant del producte.
– Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per Saneseco.

Cancel·lacions de comandes

En cas de cancel·lar la comanda abans que la mercaderia hagi sortit de les nostres instal·lacions, la devolució de l’import pagat pel client, s’efectuarà en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Resolució de litigis

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Més informació en el següent enllaç: www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/boe-a-2017-7718.pdf

Condicions revisades a 8 de desembre de 2023.